Savvy Sugaring Integritetspolicy

 

Att skydda dina personuppgifter och din integritet är viktigt för Savvy Sugaring. Därför, och för attGDPR (General Data Protection Regulation) kräver det, så har vi skapat denna integritetspolicy ivilken du kan läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter.

 

1. Personuppgiftsansvarig

 

Savvy Sugaring AB

559079-4946

Öregrundsgatan 15

115 59 Stockholm

 


2. Hantering av personuppgifter

 

När det kommer till personuppgifter så är vårt primära fokus att skydda dessa så de inte hamnar i orätta händer.

 


3. Vilka uppgifter samlar vi in och vad använder vi den till?

 

Orderläggning

Då du lägger en order hos oss så samlar vi in de uppgifter som behövs för att vi ska kunna hantera din order samt att förebygga och beivra eventuellt bedrägeri och försök till bedrägeri. Vi samlar då in: 

Namn

Adress

Telefonnummer

Epostadress

IP adress 


Uppgifter som är kopplade till betalning hanteras inte utav oss utan dessa uppgifter hanteras av det företag som erbjuder betalsättet. Exempelvis Billecta AB. 


Telefonsamtal:

Alla våra ingående och utgående samtal spelas in för din och vår säkerhet så att vi i efterhand ska kunna gå tillbaka för att säkerställa vad vi kommit överens om. 


Besök hos oss:

Våra lokaler är kameraövervakade med inspelning (rum där behandlingar utförs har inte kameraövervakning). Detta är för din och vår säkerhet så att vi i efterhand ska kunna gå tillbaka för att säkerställa vad gjorts. Materialet är även till för att förhindra och beivra brott. 


Utskick av information, reklam etc:

Utskick av information som inte är direkt kopplade till en händelse där du förväntar dig, eller borde kunna förvänta dig att få information sker bara om du särskilt accepterat att mottaga sådan.Emailutskick vars huvudsakliga innehåll ej är av ”förväntad” karaktär kan du när som helt avregistrera dig ifrån. Detta kan göras på olika sätt.


1. Via ditt kundkonto hos oss som du når när du loggar in via vår site.


2. Via en Avregistrera länk som finns i varje utskick.

3. Kontakta oss via vårt kontaktformulär på https://savvysugaring.se/pages/kontakta-ossInformation som anses vara direkt kopplad till en händelse där du förväntar dig, eller borde kunna förvänta dig att få information kan vara: Orderbekräftelse, leveransinformation etc.

 


4. Varför samlar vi in uppgifterna?

 

Alla uppgifter vi samlar in har klara syften och ändamål. Anledningarna kan vara: 
1. Fullfölja vår del av ett avtal med dig som kund. Så som att skicka dina varor och tillhandahålla de åtaganden vi är skyldiga till enligt lag. Så som garantiåtaganden, bokföring, överenskommelser eller motsvarande. 

2. Förebygga, förhindra och beivra brott så som bedrägerier och stöld. 

3. Samla in omdömen om hur du upplevt att handla hos oss samt omdömen om de produkter du köpt och kurser du gått. 

4. För att ge dig en personifierad upplevelse då du besöker vår site.

 


5. Vilka får ta del av de sparade uppgifterna?

 

Dina personuppgifter kan komma att delas med andra då så krävs eller då lag tvingar oss till det.Dina uppgifter kan komma att delas med exempelvis fraktbolag, myndigheter, marknadsföringsbolag (exempelvis företag som tillhandahåller tjänst för utskick av epost om du godkänt detta) eller andra leverantörer. 

Vi säljer aldrig din information till tredjepart!

 


6. Överföring av personuppgifter till land utanför EU/EES

 

I vissa fall kan vi komma att överföra personuppgifter till juridiska personer i länder utanför EU/EES. I sådana fall sker överföringen antingen till länder som EU-kommissionen har beslutat att det finns en adekvat skyddsnivå i, vid användande av standardavtalsklausuler som godkänts av EU-kommissionen eller andra lämpliga skyddsåtgärder. Överföring till USA kan även ske i enlighet med bestämmelserna om Privacy Shield.

 


7. Så länge sparas personuppgifterna

 

Vi sparar personuppgifterna så länge som det behövs för de ändamål de samlades in eller så länge som det krävs enligt lagar eller andra författningar. 


Köp och orderhistorik sparas så länge som vi är skyldiga att göra det för att följa krav enligt lag. 


Kundtjänstuppgifter relaterade till köp och reklamationer sparas så länge som vi är skyldiga att göra det för att följa krav enligt lag. Kommunikation med vår servicedesk som vi inte måste spara för att följa krav i lag gallras efter fyra år. 


Uppgifter för marknadsföring sparas till dess du begär att inte längre få del av marknadsföringsmaterial eller när du varit inaktiv i tre år.


Uppgifter för förhindrande av missbruk och brott sparas så länge som vi behöver det för att förebygga eller rapportera brott (t.ex. bedrägeri).

 


8. Dina rättigheter

 

Vi svarar på din begäran avseende någon av dina rättigheter så snart som möjligt men senast inom en månad. 


När det är tillåtet enligt gällande lag kan vi ta ut en administrativ avgift för att uppfylla en begäran enligt nedan. 


Tillgång 

Du har rätt att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter samt en kopia av personuppgifterna. 


Rättelse 

Du kan begära att felaktiga eller ofullständiga data rättas. 


Radering 

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade i följande fall:Personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller behandlats;Du har återkallat ditt samtycke till behandling av personuppgifterna och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen;Du har invänt mot behandling av personuppgifter som skett med stöd av vårt berättigade intresse och ditt intresse väger tyngre;Vi har behandlat personuppgifterna på ett olagligt sätt;Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse. 


Begränsning av behandling

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas i följande fall: 


Du bestrider personuppgifternas korrekthet, under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta;Vi har behandlat personuppgifterna på ett olagligt sätt och du motsätter dig att personuppgifterna raderas och begär i stället att dess användning begränsas; 


Du behöver personuppgifterna för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk men vi behöver inte längre personuppgifterna för de ändamål de behandlats för;Du har invänt mot behandling av dina personuppgifter och vi bedömer under en tid vems berättigade intresse som går före.Invändning mot behandling 


Du har rätt att invända mot sådan behandling av dina personuppgifter som vi behandlar med anledning av ett berättigat intresse. Behandlingen upphör i sådant fall om vi inte har ett berättigat intresse som går före dina intressen eller om vi måste fortsätta behandlingen för att tillvarata rättsliga anspråk. 


Invändning mot direktmarknadsföring 

Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring. Du kan invända mot direktmarknadsföring genom att kontakta kundservice. Om du har gjort en sådan invändning slutar vi att behandla dina personuppgifter för direktmarknadsföring. 


Dataportabilitet 

Du har rätt att få de personuppgifter som du har tillhandahållit oss och som vi behandlar automatiserat på grund av avtal med dig eller med anledning av ditt samtycke, i ett strukturerat, vanligt och maskinläsningsbart format.

 


9. Klagomål

 

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du kontakta oss eller lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet.

 


10. Cookies

 

Vi använder så kallade cookies på webbplatsen. 

Den information som samlas in och analyseras med hjälp av cookies används för att anpassa och effektivisera våra tjänster, innehållet på webbplatsen, erbjudanden och annonser till besökaren, samt för att öka säkerheten på webbplatsen. 


Kort beskrivet så fungerar det så här: All information som ska stanna kvar mellan två sidladdningar måste på något sätt knytas till en viss användare. Detta görs genom att en unik cookie lagras i en användarens webbläsare. När användaren laddar en ny sida så skickas cookien med till sidan och vi kan på så sätt komma fram till om användaren är inloggad och om denne har lagt något i varukorgen och så vidare. 


Accepterar man inte cookies i sin webbläsare kommer flera av funktionerna på webbplatserna inte att fungera. Detta eftersom webbplatsen kommer tycka att det är en ny besökare vid varje sidladdning. 


Om du inte accepterar cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information. 


Vi använder även tjänster från tredje parter vilka i vissa fall använder cookies. Bland annat samarbetar vi med följande företag för att förbättra vår marknadsföring: Google. 


Denna webbplats använder Google Analytics som tillhandahålls av Google, Inc. Google Analytics använder cookies för att kunna analysera hur användare använder webbsidan. 


Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet. 


Om du inte vill att dina besök på vår webbplats ska visas i statistiken i Google Analytics kan du installera ett tillägg i din webbläsare genom att följa denna länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

 


11. kontaktuppgifter

 

Du kan kontakta oss via vårt kontaktformulär som du hittar här: https://savvysugaring.se/pages/kontakta-oss 


Version 1.1 2018-05-24